Arxiu de la categoria: Sumari

Sumari de tots els articles de la Web

L’hora de la veritat

Acabava el darrer article amb un “no malbaratem el somni’, en referència a l’aposta europea per la sortida de la crisi de la Covid-19, en detriment de solucions particulars a cada estat. L’acord és molt important per diversos motius. D’una banda, perquè a l’import de 1,074 bilions d’euros del pressupost comunitari en set anys, s’hi sumen els 750.000 milions destinats al Next Generation UE (a resoldre la crisi, per entendre’ns). I a tot això s’han d’afegir 1,35 bilions d’euros que el BCE destina a comprar deute dels estats membres, més 540.000 milions d’euros ja aprovats en el marc de l’Eurogrup.

Continua llegint

Construint l’Europa del futur

Sabíem que el Consell Europeu del 17 i el 18 de juliol era molt important perquè la UE s’hi jugava moltes coses, que van des de la credibilitat com a govern útil per a la ciutadania europea fins a la seva pròpia existència i continuïtat, si no es fos capaç de posar d’acord els estats membres per una cosa tan important com és la cerca de sortides conjuntes a la greu crisi generada per la pandèmia de la Covid-19. Hem vist que ha costat molt, fins a quatre dies de reunions intenses i d’alt nivell, en què els interessos dels estats han sigut presents i han estat utilitzats com a mercadeig, sovint deixant de banda l’obligació de governar pel bé de la ciutadania.

Continua llegint

Alemanya agafa ara el timó

Quan s’està en dinàmica negativa, costa trobar alguna noticia que hi doni la volta i ens permeti veure el present i el futur amb optimisme, o almenys amb certa esperança. La greu pandèmia que estem patint ha provocat, a part de molts morts i afectats, una crisi sanitària, una altra de social i una d’econòmica. En la solució de l’econòmica es concentren totes les esperances de trobar sortida a les altres. Així doncs, estem en un escenari incert, a què, en el marc de la Unió Europea, finalment, es donarà una sortida conjunta, destinant-hi grans quantitats de diners que aniran als estats més afectats. I com es farà tot això? Com es gestionarà la distribució dels ajuts als estats membres? I com es garantirà que els ajuts arribin a qui ho necessiti, empreses o ciutadans?

Continua llegint

Interessos compartits

La rea­li­tat de la Covid-19 ens ha por­tat a una crisi sanitària, social i econòmica sense pre­ce­dents. És evi­dent que és una pandèmia glo­bal i que la recerca per tro­bar una vacuna que erra­di­qui la malal­tia i fàrmacs que l’alleu­ge­rei­xin no s’atura. És clar, però, que la pandèmia ha afec­tat la vida dels ciu­ta­dans, de molts tre­ba­lla­dors i autònoms, la via­bi­li­tat d’empre­ses i també l’esta­bi­li­tat econòmica i fins i tot la política. I tot això com ho arre­glem? Qui­nes solu­ci­ons hi tro­bem? A l’inici de la pandèmia els dife­rents estats euro­peus cer­ca­ven solu­ci­ons par­ti­cu­lars on fos, al marge d’un esce­nari més ampli i de col·labo­ració com és la Unió Euro­pea, absent en aquells moments.

Continua llegint

Gestió de la crisi en clau europea

Ja estem fent la desitjada desescalada i, si fem cas dels experts, podem veure la llum al final del túnel, això sí, si fem cas de les seves recomanacions, com no es cansen de repetir. Esperem doncs que tot vagi bé i que puguem tenir un estiu cada vegada més igual al dels altres anys, durant el qual s’haurà de gestionar la nova realitat econòmica i social.

Continua llegint