financiacion-eurem

EUREM es una associació empordanesa amb vocació europeista que té per finalitat el desenvolupament econòmic, social i cultural de l’Empordà i de les comarques gironines. Vol servir de plataforma de formació, divulgació i foment dels valors democràtics i socials que són comuns a la Unió Europea, amb la voluntat de canalitzar i fer avançar les inquietuds altruistes i intel·lectuals dels ciutadans de les nostres contrades.

Alemanya agafa ara el timó

Quan s’està en dinàmica negativa, costa trobar alguna noticia que hi doni la volta i ens permeti veure el present i el futur amb optimisme, o almenys amb certa esperança. La greu pandèmia que estem patint ha provocat, a part de molts morts i afectats, una crisi sanitària, una altra de social i una d’econòmica. En la solució de l’econòmica es concentren totes les esperances de trobar sortida a les altres. Així doncs, estem en un escenari incert, a què, en el marc de la Unió Europea, finalment, es donarà una sortida conjunta, destinant-hi grans quantitats de diners que aniran als estats més afectats. I com es farà tot això? Com es gestionarà la distribució dels ajuts als estats membres? I com es garantirà que els ajuts arribin a qui ho necessiti, empreses o ciutadans?

Continua llegint

Interessos compartits

La rea­li­tat de la Covid-19 ens ha por­tat a una crisi sanitària, social i econòmica sense pre­ce­dents. És evi­dent que és una pandèmia glo­bal i que la recerca per tro­bar una vacuna que erra­di­qui la malal­tia i fàrmacs que l’alleu­ge­rei­xin no s’atura. És clar, però, que la pandèmia ha afec­tat la vida dels ciu­ta­dans, de molts tre­ba­lla­dors i autònoms, la via­bi­li­tat d’empre­ses i també l’esta­bi­li­tat econòmica i fins i tot la política. I tot això com ho arre­glem? Qui­nes solu­ci­ons hi tro­bem? A l’inici de la pandèmia els dife­rents estats euro­peus cer­ca­ven solu­ci­ons par­ti­cu­lars on fos, al marge d’un esce­nari més ampli i de col·labo­ració com és la Unió Euro­pea, absent en aquells moments.

Continua llegint

Gestió de la crisi en clau europea

Ja estem fent la desitjada desescalada i, si fem cas dels experts, podem veure la llum al final del túnel, això sí, si fem cas de les seves recomanacions, com no es cansen de repetir. Esperem doncs que tot vagi bé i que puguem tenir un estiu cada vegada més igual al dels altres anys, durant el qual s’haurà de gestionar la nova realitat econòmica i social.

Continua llegint

Sanitat, economia i voluntat

Estem al mig d’una crisi sanitària sense precedents motivada per la pandèmia de la Covid-19, que ha alterat la vida quotidiana de pràcticament tota la població mundial i que té uns efectes socials catastròfics, amb milions d’infectats i milers de morts i amb una crisi econòmica visible en empreses i en la ciutadania, i amb una previsió a mitjà i llarg termini de conseqüències molt importants, i que, previsiblement, també portarà crisis polítiques de les quals ara només es veuen alguns fets puntuals.

Continua llegint

Entrevista a Xavier Ferrer al programa de ràdio Econòmix: ‘L’oportunitat de la UE per guanyar-se els ciutadans europeus’

El dilluns 11 de maig, al programa de ràdio de RTVE l’Econòmix i en format de confinament via Skype, s’ha tractat el que pot aprendre Europa del coronavirus, tot destacant que és un bon moment per estar a l’alçada de l’emergència sanitària i augmentar així el sentiment de pertinença a la UE per part dels europeus.

Continua llegint